Кепілзатсыз несие

Кепілзатсыз несие
Беззалоговый кредит

Сәлеметсіз бе. Мен сіздің банкіде несие ресімдегім келеді.

Здравствуйте. Я хотел(-а) бы оформить в вашем банке кредит.

Сіз қандай несиені сұрап тұрсыз?

Какой кредит вас интересует?

Сіз кепілзатты несиені ресімдегіңіз келе ме әлде кепілзатсыз несиені ме?

Вы хотите оформить залоговый или беззалоговый кредит?

Мен кепілзатсыз несиені білгім келеді.

Меня интересует беззалоговый кредит.

Кепілзатсыз несие арнайы бюджет аясының қызметкерлеріне арналған. Барынша қысқа мерзімде кез келген тұтынушылық мақсаттарға ресімделеді.

Беззалоговый кредит рассчитан специально для работников бюджетной сферы. Кредит оформляется в максимально короткие сроки на любые потребительские цели.

Жалақыны сіздің банк арқылы алатын клиенттер үшін сіздерде қандай жеңілдіктер бар?

Какие льготы у вас имеются для клиентов, получающих зарплату через ваш банк?

Жалақыны біздің банк арқылы алушылар үшін бізде жеңілдіктер бар.

Для клиентов, получающих зарплату через наш банк у нас существуют льготы.

Бюджеттік ая қызметкері үшін бізде неғұрлым икемді жағдай жасалған.

Для работников бюджетной сферы у нас более мягкие условия кредитования.

Банк арқылы жалақы алушылар несиені кепілзатсыз 1 жылдан 3 жылға дейінгі мерзімге ресімдей алады. Клиенттің ақшасын карточкадан немесе ағымдағы шоттан есептен шығару жолымен несие өзінен-өзі өтеледі.

Получатели зарплат через банк могут оформить кредит без залога сроком от 1 до 3 лет. Погашение кредита осуществляется автоматически, путем списания денег клиента с карточки или текущего счета.

Мен кепілзатсыз несие алу үшін банкіге қандай құжаттар пакетін ұсынуға тиіспін.

Какой пакет документов я должен предоставить банку для получения беззалогового кредита?

Кепілзатсыз несиені ресімдеу үшін жеке бастың куәлігі мен СТТН-нің көшірмесін ұсыну, белгіленген нысандағы өтінішке қол қою қажет.

Для оформления беззалогового кредита необходимо предоставить удостоверение личности и копию РНН, подписать заявление установленной формы.

Несие беру туралы өтінішті қарау мерзімі 3 банкілік күнге дейін.

Срок рассмотрения заявления о выдаче кредита до 3 банковских дней.

Менің несие бойынша ай сайын қанша сома төлейтінімді есептеңізші.

Рассчитайте, пожалуйста, какую сумму я буду выплачивать ежемесячно по кредиту.

Сіз несиені қанша мерзімге алғыңыз келеді?

На какой срок вы хотите взять кредит?

Мен несиені 12 ай мерзімге алғым келеді.

Я хочу взять кредит сроком на 12 месяцев.

Сіз несиені теңгемен немесе шетел валютасымен ресімдегіңіз келе ме?

Вы хотите оформить кредит в тенге или в иностранной валюте?

Мен несиені теңгемен алғым келеді.

Я хочу получить кредит в тенге.

Сіз қанша сома алмақшысыз?

Какую сумму вы предполагаете взять?

Мен 150000 теңге мөлшерінде несие алғым келеді.

Я хочу взять кредит в размере 150000 тенге.

Табысыңыз қандай?

Какой у вас заработок?

Менің жалақым 50000 теңге.

У меня зарплата 50000 тенге.

Өзіңіздің табысыңызды ескеретін болсақ, сіз 100000 теңге мөлшерінде несие ала аласыз.

Учитывая ваш заработок, вы можете получить кредит в размере 100000 тенге.

Қанша пайыз төлеймін?

Какой процент я буду выплачивать?

Сіздің 12 айда төлеуге тиісті пайызыңыз 13000 теңгені құрайды. 12 айда қайтарылуға тиісті жалпы сома 113000 теңге. Несиені пайдалану үшін жалпы сыйақы қарыздың бастапқы берілген сомасынан жылына 13%-ды құрайды. Сіздің 12 айға 13%-бен берілген несие бойынша ай сайынғы төлеміңіз 9417 теңге болады.

Ваш процент, подлежащий к выплате за 12 месяцев составит 13000 тенге. Общая сумма, подлежащая к возврату за 12 месяцев: 113000 тенге. Общее вознаграждение за пользование кредитом составляет 13% в год от первоначально выданной суммы займа. Ваш ежемесячный платеж по кредиту, выданному на 12 месяцев под 13% составит: 9417 тенге.

Егер мен сіздің банкіден бұрын қарыз алған болсам, кезекті несие ала аламын ба?

Если я уже брал(-а) заем в вашем банке, я могу получить очередной кредит?

Егер сіз бұрын несие алған болсаңыз және кез келген банкіден алған несиеңіздің тарихы болымды болса, онда кезекті қарыз ала аласыз. Бұл бағдарлама бойынша комиссиялық қызмет көрсетуге шегерім беріледі, сондай-ақ мерзімінен бұрын өтеуге тыйым салынбайды.

Если вы ранее брали кредит и имеете положительную кредитную историю любого из банков, вы можете получить очередной заем. По этой программе предоставляются скидки на комиссионные услуги, а также отсутствует мораторий на досрочное погашение.

Банкінің оқуға несие алу үшін қойылатын талаптары қандай?

Каковы требования банка для получения кредита на обучение?

Біздің банкіде сіз білім алуға несиені ресімдей аласыз. Несие желісі күндізгі оқыту нысанындағы “бакалавр”, “маман” және “магистр” бағдарламалары бойынша жоғары білім алуға арналған.

В нашем банке вы можете оформить кредит на образование. Кредитная линия рассчитана на получение высшего образования по программам “бакалавр”, “специалист” и “магистр” дневной формы обучения.

Сіздің банкіде білім алуға несие алу үшін несие берудің қандай шарттары бар?

Какие условия кредитования существуют в вашем банке для получения кредита на образование?

БҰС (Бірыңғай ұлттық сынақтама) немесе кешенді сынақтама нәтижелері бойынша кем дегенде 60 балл алған 16 жастан 30 жасқа дейінгі жеке тұлғалар, Қазақстан Республикасының азаматтары несие алуына болады. Қазақстан Республикасының аумағында тұрғылықты жер бойынша тұрақты немесе уақытша тіркелімі болуы талап етіледі. Жоғары оқу орнында оқу кезеңіндегі үлгерім 3,5 балдан төмен болмауға тиіс. Несиелендіру мерзімі 1 жылдан 10 жылға дейін. Қарызгер жеке басын сақтандыруға міндетті.

Получить кредит могут физические лица, граждане Республики Казахстан в возрасте от 16 до 30 лет, получившие по результатам ЕНТ (единого национального тестирования) или комплексного тестирования не менее 60 баллов. Требуется наличие постоянной или временной прописки по месту жительства на территории Республики Казахстан. Успеваемость в период обучения в ВУЗе должна быть не ниже 3,5 баллов. Срок кредитования от 1 года до 10 лет. Обязательно личное страхование заемщика.

Банк сыйақысының пайыздық мөлшерлемесі қандай?

Какова процентная ставка вознаграждения банка?

Пайыздық мөлшерлеме үлгерімге байланысты:

Процентная ставка зависит от успеваемости:

- 106 балдан 120 балға дейін;

- от 106 до 120 баллов;

- 4,51 балл мен 5 балл – жылдық сыйақының 14%-ы;

- от 4,51 и 5 баллов – 14% годовых

- 91 балдан 105 балға дейін;

- от 91 до 105 баллов;

- 4,21 балл мен 4,5 балл – жылдық сыйақының 15%-ы;

- от 4,21 и 4,5 баллов – 15% годовых

- 60 балдан 90 балға дейін;

- от 60 до 90 баллов;

- 3,5 бал мен 4,2 балл – жылдық сыйақының 16%-ы.

- от 3,5 и 4,2 баллов – 16% годовых.

Мен несиеге қанша сома ала аламын?

Какую сумму я могу взять в кредит?

Несие сомасы 100000 теңгеден 4000000 теңгеге дейін болады.

Сумма кредита составляет от 100000 до 4000000 тенге.

Несиені траншпен алуға бола ма?

Можно ли получать кредит траншами?

Ия, ала аласыз. Қарыз берудің бұл нысаны алдыңғы өткен семестрдегі оқу нәтижелері бойынша әрбір кейінгі семестр үшін ақы төлеуге қолайлы. Сессия аяқталғаннан кейін студент кезекті транш беру үшін жоғары оқу орнынан үлгерім туралы анықтама тапсырады. Несие кепілзатсыз несие болып табылады. Ортақ қарызгерді немесе кепілгерді тартуға болады.

Да, можете. Эта форма предоставления займа удобна для оплаты за каждый последующий семестр по результатам учебы за предыдущий семестр. По окончании сессии, студент предоставляет справку с ВУЗа об успеваемости для выдачи очередного транша. Кредит является беззалоговым. Возможно привлечение созаемщика или гаранта.

Банкіге қандай құжаттардың тізбесі қажет?

Какой перечень документов необходим банку?

Осы несие желісін ашу үшін мынадай құжаттар қажет:

Для открытия этой кредитной линии необходимы следующие документы:

- жеке басты куәландыратын құжат;

- документ, удостоверяющий личность;

- салық төлеушіні тіркеу туралы куәлік (СТТН);

- свидетельство о регистрации налогоплательщика (РНН);

- бірыңғай ұлттық немесе кешендік сынақтаманың мемлекеттік сертификаты немесе студенттің үлгерімі туралы анықтама – сынақ кітапшасы;

- государственный сертификат единого национального или комплексного тестирования или справка об успеваемости студента – зачетная книжка;

- азаматтың тіркелу кітабы (немесе клиентті тұрғылықты жер бойынша тіркеу туралы ақпарат берілген өзге құжат);

- книга регистрации граждан (или иной документ, содержащий информацию о регистрации клиента по месту жительства);

- клиент оқу орнымен жасасқан шарт;

- договор, заключенный клиентом с учебным заведением;

- оқу ақысын төлеу шоты;

- счет на оплату обучения;

- ата-анасының қарыз алуға келісуі.

- согласие родителей на получение займа.

Кепілгерден не талап етіледі?

Что требуется от гаранта?

Ортақ қарызгер немесе кепілгер мынадай құжаттар тапсыруға тиіс:

Созаемщик или гарант должен предоставить следующие документы:

- жеке басты куәландыратын құжат;

- документ, удостоверяющий личность;

- салық төлеушіні тіркеу туралы куәлік;

- свидетельство о регистрации налогоплательщика;

- азаматтарды тіркеу кітабы;

- книга регистрации граждан;

- ӘЖК (әлеуметтік жеке код);

- СИК (социальный индивидуальный код);

- жұмыс орнынан анықтама;

- справка с места работы;

- соңғы 6 айдағы жалақы туралы анықтама.

- справка о заработной плате за последние 6 месяцев.


Қазақ-орыс анықтағыш-тілашар банктік жүйенің жұмыскерлерінің. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

ПолезноеПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»